สพม.39 ประชุมการรายงานข้อมูลในระบบติดตามและประเมิลผลแห่งชาติ (eMENSCR) และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมการรายงานข้อมูลในระบบติดตามและประเมิลผลแห่งชาติ (eMENSCR) และการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 เพื่อนำเข้าข้อมูลพื้นฐานโครงการ (M1-M5) และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนงาน โครงการทุกไตรมาส โดสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภานในเดือนตุลาคม 2563 โดยมี ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้