สพป.ชลบุรี เขต 1 จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในนามของผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2563    มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด การจัดการปัญหาและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่บริเวณชายหาดบางแสนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชลบุรี และในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนบ้านแหลมแท่น และเทศบาลเมืองแสนสุข สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการ ผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 6 โรงเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมบำเพ็ญประโยชน์  ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อแสน ชายหาดบางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี