สพป.พิษณุโลก เขต 2 กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2563 นิเทศติดตามอาหารกลางวันโรงเรียนห้วยพลู และโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 เพื่อกำกับ ดูแล ให้ความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน โดยมี นางวิรัตน์ เลิศแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู นายสัญชัย แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 คณะครูนำเสนอ รายงานผลการดำเนินการ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียน วันที่ 6 สิงหาคม 2563