รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนตามโครงการโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน” และนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนตามโครงการโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน” ณ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

จากนั้น เวลา 10.00 น. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องเม็ก

นายสุริยา บรรลุสันต์ : ประธานกรรมการสถานศึกษา และสภานักเรียนโรงเรียนบ้านช่องเม็ก

พิจิตร บรรลุสันต์ : ภาพ

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2