สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity  and Transparency Assessment Online : ITA Online)

วันที่ 7  สิงหาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity  and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ2563   ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   เพื่อฝึกปฏิบัติขั้นตอน กระบวนการในการประเมินฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบการประเมินฯและผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สามารถสร้างเครื่องมือสำหรับตอบแบบวัดการรับรู้ประเภทต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการประเมินฯ ตลอดจนพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนรองรับการนำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online และผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  44 โรงเรียน รวม  88  คน