นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ และโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ชนะเลิศการประกวดตามโครงการ กพด.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ชนะเลิศการประกวดการนำเสนอสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speed) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการรอบระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 และจะได้เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในเดือนตุลาคม จังหวัดสกลนคร
ภาพ/ข่าว : ศน.อรอุมา กงไกรราช