สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสการป้องกันการทุจริตโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (ระดับมัธยมศึกษา)

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสการป้องกันการทุจริต ITA Online (ระดับมัธยมศึกษา) ให้แก่ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนสุจริต จำนวน 38 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 76 คน โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และเตรียมความพร้อม ในการรับการประเมินออนไลน์ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสถานศึกษา โดยได้รับการ ชี้แจงจากนางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอรอุมา กงไกรราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่