สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รับการตรวจราชการ ผลการดำเนินงานนโยบายการขับเคลื่อน และพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนิสา คำสองสี รักษาการผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ได้ติดตามผลการดำเนินงานนโยบายการขับเคลื่อน และพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. จำนวน 10 งาน/โครงการ ได้แก่ 1.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 3.การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 4.นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50:50) 5.การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 6.ศูนย์ HCEC 7.พื้นที่นวัตกรรม 8.การสร้างเครือข่ายดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 9.การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 10.สหกรณ์โรงเรียน ณ ห้องประชุมวังใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดย มีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายธวัชชัย คำวงศ์ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลในการตรวจราชการในครั้งนี้