สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิดขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์ สู่การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่  26  สิงหาคม  2563  เวลา 09.30 น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิดขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์  สู่การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ประจำปีงบประมาณ 2563  มี นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  หอประชุมจามจุรี  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  จังหวัดยโสธร

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมมีดังนี้

  1. เพื่อให้ครูผู้สอนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้พัฒนาความรู้ในรายวิชาวิทยาการคำนวณลงสู่ผู้เรียน เพื่อสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิดขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์ สู่การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน
  2. เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีนวัตกรรมของนักเรียนในด้านกระบวนการคิดขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์ในโรงเรียน
  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิดขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมของผู้เรียน ผ่านสื่อการเรียนรู้วิทยากาคำนวณในโรงเรียนนำร่องในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 17 โรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 17 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 68 คน  และวิทยากรจำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น  75  คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)