สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักสังเกต คิด ตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ให้เด็กได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตอนเอง วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางสาวธัญญ์รวี พงศ์ธรภูริวัฒน์ นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ผู้เข้าอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๕๐ คน

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปดำเนินการในประเทศไทยจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอนุบาลซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง โดยอาศัยข้อมูลขั้นตอนและวิธีการที่เป็นระเบียบแบบแผนทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะให้เด็กได้มีโอกาสในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มีการปรับเปลี่ยนครูผู้สอนในระดับปฐมวัยเนื่องจากครูเกษียณอายุราชการ ย้าย หรือเปลี่ยนสายงาน ดังนั้นจึงได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้สามารถมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง