สพป.ชัยนาท จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา บูรณาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 น.ส.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา บูรณาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอรั่ปชั่น  โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในความซื่อสัตย์ในระบบการศึกษา และสังคมไทย ต่อต้านคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน สร้างเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่น  ในสถานศึกษา และเป็นแบบอย่างได้ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ณ ห้องประชุมดอกบัว รร.อนุบาลชัยนาท โดยได้รับความรู้จาก นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผอ.รร.อนุบาลชัยนาท และ คณะวิทยากร รร.อนุบาลชัยนาท ซึ่งเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ