สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี)

          วันที่ 26 สิงหาคม 2563  นายสมพร  แปไธสง  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี)  ณ  โรงเรียนบรรหารวิทยา การดำเนินโครงการเพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก เกรงกลัว รู้จักประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ไม่ลุ่มหลงในเรื่องพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร  รู้จักป้องกันตนเอง มีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาในทางที่ถูกต้อง และพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบรรหารวิทยา  จำนวน 80  คน  โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลกบินทร์บุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร