ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (โครงการทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี)

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะเยี่ยมนักเรียนทุน และร่วมลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุน ในเขตพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นางสาวเนตรนภางค์ สีสวาท โรงเรียนแก่งคอยวิทยา นักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ณ บ้านเลขที่ ๑๐๕/๑ หมู่ ๘ ถนนแก่งคอย แสลงพัน ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีเดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนเด็กหญิงชนิกานต์ ทิพม่อม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง นักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์บ้านเลขที่ ๑๓๒/๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เยี่ยมนักเรียนทุน เด็กชายปุณทรัพย์ ชัตติยวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย นักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ บ้านเลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๙ ตำบบบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวดสระบุรีพร้อมเยี่ยมนักเรียนทุน นางสาวตาราวดี ทามาตย์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี บ้านเลขที่ ๒๙/๔ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีและคณะออกเดินทาง เยี่ยมนักเรียนทุน นายนภดล เพื่องฟูลอย โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมเยี่ยมผู้พิการเป็นหญิง ๑ รายจากการลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนเพื่อให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมเรื่องการเป็นอยู่และถามปัญหาในด้านการเรียนและความต้องการจะศึกษาต่อในระดับที่สูงและความต้องการศึกษาด้านที่นักเรียนทุนยากศึกษาต่อเพื่อรับทราบปํญหาอละความต้องการที่น้องนักเรียนต้องการหรือขาดอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนและการศึกษาให้สูงขึ้นเนื่องจากนักเรียนทุนจะยากจนและเรียนดีเมื่อมีโอกาสทางคณะตรวจเยี่ยมต้องลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓