พิธีมอบเงินพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประชารัฐสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ สนับสนุนโดย บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จำนวน ๕ โรงเรียน ๆ ละ ๒๙๐,๐๐๐.-บาท รวม ๑,๔๕๐,๐๐๐.-บาท

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  นายเล็ก  ทาเพชร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีมอบเงินพัฒนาการศึกษา การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา (MOU) ระหว่าง บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด โดย นายวิวัฒน์  ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสร่วมกับโรงเรียนประชารัฐ ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์), โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์), โรงเรียนวัดหนองครก, โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนละ ๒๙๐,๐๐๐.-บาท รวม ๑,๔๕๐,๐๐๐.-บาท พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติครูต้นแบบโค๊ชชิ่ง ซึ่งสนับสนุนโดย บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  การนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแปลก  เทพรักษ์  นายอำเภอหนองแคให้เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๒ / ถ่ายภาพ

น.ส.สุกัญญา  หมั่นจิตร์  นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว

สุกัญญา หมั่นจิตร์