สพม.35 รับฟังนโยบายสพฐ. พุธเช้า-ข่าว สพฐ ครั้งที่ 31/2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.35 พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รอง ผอ.สพม.35
นำผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากรของ สพม. 35 รับฟังนโยบายของสพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/ 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกู่คำ โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 2019
2. รมว.กระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยเลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตาม
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/ 2563 ภายใต้ชื่อ
“ครม.สัญจร” ณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
3. สพฐ. ได้จัดทำ โอเบคโพล โดยมีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปต่อมาตรการ การป้องกันและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียน 1/ 2563 ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 โดยจัดทำผ่านระบบออนไลน์
4. การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นภายใต้ หลักการและ
เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
5. การเตรียมการป้องกันและรับมือการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กับการเปิดเรียน On Site 100 %
6. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ของสพฐ. ในการลงพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน 10 นโยบาย

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รายงาน/ภาพ