ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ สังกัด สพฐ.

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ โดยมี นายดำหริ  งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑ (CLUSTER ๑) เป็นประธานกรรมการ, นางสาวลออ  วิลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กรรมการ มีผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลฯ ประกอบด้วย นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุุธยา เขต ๑, ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ณ ห้องประุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สุกัญญา หมั่นจิตร์