สพม.35 ขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพด้วยกระบวนการวิจัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้ขับเคลื่อนโครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ด้วยกระบวนการวิจัย โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  เพื่อให้การบริหารจัดการเดินหน้าครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพบริบทความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้ประชุมปรึกษาหารือความก้าวหน้าของโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง

โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน  นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินรายการ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/เจ้าของโครงการ