การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสำหรับครูผู้สอนชั้นประสมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแพนคูล่า ฮอล์ลโรงแรม ปาร์ค อินทาวน์ จังหวัดปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 136 คน วิทยากร คณะศึกษานิเทศก์ และคณะทำงานรวม 155 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยฉันสับสนศึกษาปีที่ 2 ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน ในกระบวนการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลและสามารถนำมาขยายผลให้กับครูในโรงเรียนได้นักเรียนได้รับการทดสอบด้วยข้อสอบที่มีมาตรฐานและมีความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ