ศธ. ร่วมเอกชน ประชุมสานต่อโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน พร้อมต่อยอดจัดตั้ง “มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี” (CONNEXT ED Foundation)

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) และโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดําเนินงานยกระดับคุณภาพ “โรงเรียนประชารัฐ” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นํา (E5) และโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ และสมรรถนะความเป็นผู้นำในการบริหารสถานศึกษาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, Critical Thinking) พร้อมจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอน และการจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิตสาธารณะ เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสู่ระดับนานาชาติ อีกทั้งจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน ได้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามากมาย โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการพัฒนาแล้วกว่า 4,781 โรง โดยในปี พ.ศ. 2563 นี้ จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานสู่การจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี” (CONNEXT ED Foundation) เพื่อรวมพลังบทบาทความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาสู่ความยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศสู่มาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณค่า คุณธรรม และความมั่นใจอันจะนำไปสู่การเตรียมพลเมืองไทยในอนาคต รวมถึงเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาและ/หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์จากทุกภาคส่วนให้มีโอกาสร่วมพัฒนาและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทัดเทียมทั่วถึง อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม อีกทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรการกุศลเพื่อการกุศล หรือองค์การสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้จะไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีข้อหารือในการดำเนินงานของโครงการฯ อาทิ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) และโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ความเป็นมา การดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่คณะทำงานร่วมภาครัฐ-เอกชน ภายใต้ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) และโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ภาพรวมการปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการฯ สู่การจดทะเบียนจัดตั้ง“มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี” (CONNEXT ED Foundation) แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้มูลนิธิฯ ภาพความสำเร็จของการทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ความเป็นมาของการยกร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” แผนการต่อยอด “โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี” การเสนอชื่อ “โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี รุ่นที่ 1” เพิ่มเติม และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานมูลนิธิฯ ในระยะต่อไป

ศนท.สอ.รายงาน