ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ร่วมงานกิจกรรมเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย 3F “Family – Free – Fun”

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานกิจกรรมเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการเล่นของเด็กไทย โดยพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยให้มีทักษะที่เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลง มี IQ ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ควบคู่กับ EQ และ EF ผ่านการเล่นที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ Concept 3F ประกอบด้วย Family – Free – Fun และทำให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างมีความสุข กิจกรรมการเล่นเปลี่ยนโลกเป็นเรือนเพาะชำทางปัญญาของนักเรียนอย่างแท้จริง โดยมีภาคีเครือข่ายจาก 4 กระทรวงเป็นผู้แทน ได้แก่ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ อาคารทีปังกรการุณยมิตร ชั้น 1 และ สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ศนท.สอ.รายงาน