ประกวดหนังสั้น “คุณธรรม…ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอับดุลลายิด  เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานและพบปะผู้เข้าร่วมประกวดหนังสั้น “คุณธรรม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ คือประชุมชี้แจงแนวการดำเนินงานโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนละ 1 คน 136 โรงเรียน และจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดทำหนังสั้นคุณธรรม จำนวน 45 โรง มีเงื่อนไขในการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์เครือข่าย ละ 4 โรง มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 16 โรง ได้แก่ คุณธรรมด้านการบริหารจัดการ ประเภทบุคคล คุณธรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ประเภทบุคคลหรือทีม ไม่เกิน 3 คน และ คุณธรรมของนักเรียน ประเภททีมไม่เกิน 5 คน ทีครูที่ปรึกษาทีมละ 1 คน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1