สพป.นครปฐม เขต 1 รับการตรวจราชการจาก สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

 

26 สิงหาคม 2563 นายมิน  ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม  ,  ดร.อนุนาถ  ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ดร. ลำพึง  ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส (เขตตรวจราชการที่ 2,3) และ ดร.พิเชฎร์  จับจิตต์  รอง ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  เพื่อตรวจราชการของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินตามภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.ใน 10 งาน/โครงการ อาทิ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 2019 นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ สายอาชีพ การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ศูนย์ HCEC พื้นที่นวัตกรรม  การสร้างเครือข่ายดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยนักจิตวิทยาในพื้นที่  การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น สหกรณ์โรงเรียน โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะ

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1