คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ  นำโดยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายหาญ  ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว และนางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เข้านิเทศก์ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจ นายจรูญ ดีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เครือข่ายโรงเรียนโป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ