นร.รร.แม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ ของโรงเรียนในโครงการ กพด.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงหทัยพร นาวารี นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ที่ชนะเลิศการประกวดทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และนางสาวสลิลทิพย์ งามเจริญ นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในการประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทย ของนักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเด็น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจะเข้ารับรางวัลพระราชทานฯ ในเดือนตุลาคม ณ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน และนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ