ประชุมชี้แจงการบริหารงานบริหารบุคคล

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการบริการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีวาระการประชุมเกี่ยวกับ การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน , การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และการจัดเตรียมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว