สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 56 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3 โดยทีมคณะวิทยากร ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3