สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปลูกจิตสำนึก ไม่คิดทุจริตและคอร์รัปชัน” ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปลูกจิตสำนึก ไม่คิดทุจริตและคอร์รัปชัน” ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 68 ราย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการดำเนินการทางด้านการเงิน พัสดุ และบัญชีของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3 โดยมี นางสาวอุบลรัตน์ แดงขาว นักวิชาการคลังชำนาญการ นายอภิชัย ศรีสุขใส นักวิชาการพัสุดชำนาญการ นางอาภรณ์ หัสดิสาร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และ นางกมลวรรณ์ กังวานเกียรติกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ