สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ในสถานศึกษา จุดอบรมที่ 2 อำเภอท่าบ่อ

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อรรถกร  ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ตากพร้อมอำเภอสังคม ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovative Co-creator)ในสถานศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนโกมลวิทยาคาร อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีดร.สมเกียรติ  ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่และให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ประการหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีการจัดการอบรม 2 จุดๆนี้คือจุดที่ 2  ในระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563  สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา ในสังกัด 4 อำเภอ ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 300 คน