การอบรมโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมการทดลองใช้โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกโรงเรียนในเรื่องการจัดทำด้านเอกสารและรายงานจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันในโรงเรียนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมการทดลองใช้โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกโรงเรียนในเรื่องการจัดทำด้านเอกสารและรายงานจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันในโรงเรียนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และนักเรียนได้รับสารอาหารตามมาตรฐานโภชนาการ Thai School Lunch มีโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ร่วมพัฒนาต่อยอดทดลองนำร่อง จำนวน ๒๑ โรงเรียน จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ เขตละ ๕ โรงเรียน และหน่วยตรวจสอบภายในเขตละ ๑ คน

วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฯ นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนนโยบายอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กวัยเรียน (สสส.) ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากงานวิจัยกรณีจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันของ ๔๐ โรงเรียนจากกลุ่มเกษตรกรชุมชนในอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดย ทพญ.จินดา พรหมทา จากโรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้ประสานงานฯ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และในปี ๒๕๖๓ มีแผนพัฒนาโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันโรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมขึ้นมาในวันนี้