สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษสู่การเรียนรู้ให้ห้องเรียนอย่างมีศักยภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษสู่การเรียนรู้ให้ห้องเรียนอย่างมีศักยภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนางพัชยา ซือมงกง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสร้างคู่มือครู และคู่มือนักเรียน สู่การเตรียมเข้าค่าย English Camp ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเตชาภร ศรีเมฆ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอด้วย นายมาโนช โคมเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบ  PEER Center ประจำอำเภอ โดยกำหนดอบรมในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒