สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่สถานศึกษาได้อย่างถูกต้องตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีแนวทางในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการขับเคลื่อน จำนวน ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางนุชจิรา อยู่ยอด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต จาก ปปช.จังหวัดบุรีรัมย์ นายธนกฤติ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา จาก สพม.เขต ๓๒ และครูโรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นการดำเนินการผ่านสถานบันหริอกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุภาภาคส่วนมีพฤติกรรมไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับขั้นพื้นฐาน ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจรติศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขึ้นมาในวันนี้