รร.สบเมยวิทยาคม รับการนิเทศติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางสาวอรสา ดีทุ่ง, นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์, นายปิยะณัฐ กันทา และนายนราศักดิ์ ไชยเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ การจัดการเรียนการสอนทางไกล โครงการสุขภาวะและการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูลในการนิเทศติดตาม
จากการนิเทศติดตาม พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งได้ส่งเสริมให้ครูในสังกัดได้รับการพัฒนาตามโครงการที่ทางเขตพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนสบเมยวิทยาคมได้มีการดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและภาวะการปรับตัวของผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ โรงเรียนได้นำเสนอแนวทางการสอนออนไลน์ของโรงเรียนโดยการใช้ Face book, Google Site, googleclassroom Line มาใช้ในการเรียนการสอน และนำสื่อ DLIT มาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทางโรงเรียนได้กล่าวว่าแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสจะผ่อนคลายหรือหายไป หรืออาจจะมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในระลอก 2 ก็ตาม ทางโรงเรียนยังคงดำเนินการเตรียมพร้อมและใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยจะพัฒนาและต่อยอดการใช้สื่อออนไลน์ของโรงเรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนต่อไป
ภาพ/ข่าว : นางสาวอรสา ดีทุ่ง