++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีศรี สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ++

^^วันจันทร์  ที่ 31   เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1    มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีศรี สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563  ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายพิเชษฐ  กันทาหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับเกียรติบัตร คนดีศรีสพป.มส.1  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเกียริบัตรคนดีศรีสพป.มส.1 ระดับกลุ่มภารกิจได้แก่  นางวนิดา ขยันกิจ/นางสาวเมธาพร บุญเจริญ/นางยุพเรศ อุ่นนุช/นางสาวอังณ์คนา ไววุฒิ/นางสาวเสาวลักษณ์ วุฒิอุปถัมภ์/นายศรุติ วงค์อินทร์/นายสมชาติ ปัญญาเจริญยิ่ง รวม 8 ราย  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน