สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉิดพันธ์ุ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย ได้แก่
1. นางสาวธนาพร สายสุวรรณ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 2. นางเกศสินี ยาวงศ์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” 3. นางสาวบุษกร จิณะไชย วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ 4. นางสาวสุกัลยา สารข้าว วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 5. นายณาวิน ดาระอินทร์ วิชาเอกอุตสาหกรรม โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 6. นางสาวพิชามญชุ์ อินปั๋น วิชาเอกศิลปะ โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” 7. นางสาวอัมพร แสนคำฟู วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนปายวิทยาคาร

โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทโดยขอให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ต่อจากนั้น บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ พร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน

โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ โดยมารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนและบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ