สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

          วันที่ 29 สิงหาคม 2563  นายสมพร  แปไธสง  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การประชุมเพื่อให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตคุณภาพการศึกษา  จำนวน  11  โรงเรียน  ได้รู้และเข้าใจในกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่  21  โดยใช้กระบวนการ  Coaching & Mentoring และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมต่อไป ซึ่งวิทยากรที่ร่วมบรรยายและจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นคณะศึกษานิเทศก์และคุณครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2