สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต เมตตากรุณา มีจิตสาธารณะ

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (ค่ายลูกเสือบุญญายานุศาสน์) นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด ได้รับความรู้และสามารถนำทักษะชีวิตไปพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาของตนและขยายผลไปยังกลุ่มโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางลูกเสือ สามารถจัดกิจกรรมที่ได้รับ นำไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ลูกเสือและเนตรนารีมีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดีและมีความสุข ตลอดจนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มละ ๔ คน จำนวน ๒๐ กลุ่มโรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายปารุส งามสะพรั่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายวรัท ชายทอง ครู จากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลเมืองฝาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รวม ๑๖ คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือของโรงเรียนในกลุ่ม ซึ่งเป็นการร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือกิจกรรมลูกเสือ สร้างโอกาส ให้ครู และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ โดยความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจัง  เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการดูแลด้านทักษะชีวิต มีคุณธรรม รวมทั้งพัฒนางาน      ในความรับผิดชอบสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับทุกภาคส่วนทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีและสามารถคงอยู่เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนในทุกระดับ