สพป.สระบุรี เขต ๒ วิพากษ์การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศตามกระบวนการ XYZ โมเดล และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) การยกร่างแผนปฏิบัติการซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ดร.วีรพงษ์ ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่น และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นผู้แทนจากสหวิทยศึกษาต่าง ๆ รวม ๑๑ คน สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการวิพากษ์การดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

พยนต์ เหนือโท ครู โรงเรียนบ้านซับสนุ่น / ถ่ายภาพ
สุกัญญา หมั่นจิตร์ นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว