การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 (หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ) วันแรก

วันที่  1  กันยายน 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิด “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รุ่นที่  1/2563 ระยะที่ 1 (หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ) และเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรอง ผอ.สถานศึกษา”  โดยมีนายสมเกียรติ  แถวไธสง  ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ/นายสานิตย์  พลศรี  ผอ.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ/นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 /นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผอ.สพม.30  พร้อมคณะข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมพิธีเปิดฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นหน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ  ในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รุ่นที่ 1/2563  ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้น 76 คน ประกอบด้วยสังกัด สพป. จำนวน 46 คน และสังกัด สพม. 30 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   มีความรู้ คู่คุณธรรม ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นนักบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนา ฯ  แบ่งเป็น  3 ระยะ  โดยระยะที่ 1  การเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ระหว่างวันที่ 1- 7  กันยายน 2563  (ระยะเวลา 7 วัน)  รยะที่ 2 การเรียนรู้ในภาพจริง (Authentic Learning)  ณ สถานศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่    8-12 กันยายน 2563  (ระยะเวลา 5 วัน)  และระยะที่ 3  จัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา (Strategy Formulation)  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563   (ระยะเวลา 3 วัน) และในเวลา 13.00-16.00 น. มีนายฐานันดร  ศรีสุธรรม   อดีต ผอ.สพท.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นวิทยาการบรรยายหัวข้อ“การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ”