สพป.ชลบุรี เขต 1 จัดโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563   ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธรโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  โดยผู้เข้ารับการพัฒนาได้แก่ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 67 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 65 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 132 คน ในการนี้ สพฐ. ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นหน่วยพัฒนา ดำเนินการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 กำหนดให้ดำเนินการพัฒนาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 กันยายน 2563  ระยะเวลา 15 วัน กำหนดการพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 7 วัน กำหนดการพัฒนาระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (ไม่น้อยกว่า 5 วัน) ระหว่างวันที่ 8-15 กันยายน 2563 กำหนดสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริหาร

ระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธรโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี