สพป.สิงห์บุรี ประชุมรับผู้ตรวจราชการ สพฐ.

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย นายนิวัต เชื้อนาค รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นางเกตุชญา วงษ์เพิกรอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นายสยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สิงห์บุรี ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เรื่อง ความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจ รวบรวม ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ สพฐ.กำหนด ซึ่งมีประเด็นตรวจตามโครงการ จำนวน 10 โครงการ ได้แก่ 1. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 3. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 4. นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ:สายอาชีพ (50:50) 5. การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 6. การจัดตั้งศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 7. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8. การสร้างเครือข่ายดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยนักจิตวิทยาในพื้นที่ 9. การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 10. สหกรณ์โรงเรียน