สพป.ชัยนาท รับการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเลิศ ค่อนสะอาด ผู้ตรวจราชการ สพฐ.พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ในการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 งานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และ นโยบายเร่งด่วน ของ สพฐ. ในประเด็น โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก, การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,  นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50 : 50), การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา, การจัดตั้งศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ HCEC, พื้นที่นวัตกรรม, การสร้างเครือข่ายดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยนักจิตวิทยาในพื้นที่, การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น, สหกรณ์โรงเรียน ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท โดยมีนางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นำเสนอการขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวม  ซึ่งมีคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ร่วมต้อนรับ