ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูเพื่อการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูเพื่อการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2563 และบรรยายพิเศษ ในการนี้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างความเข้มแข็งด้านงานแนะแนวในโรงเรียน สร้างขวัญ กำลังใจ แรงจูงใจในการปฏ่ิบัติงานแนวอาชีพในสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานทำ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขต สพท.จำนวน 47 โรงเรียน พร้อมด้วยนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ,นายมณีแสง นามอินทร์ ผอ.โรงเรียนและ คณะครูโรงเรียนบ้าน   หนองฺฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน