สพป.สระแก้ว เขต 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)

วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/บุคลากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่องค์กรคุณธรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1