สพป.นศ.2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ปัตตานี เขต 3 เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

สพป.นศ.2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ปัตตานี เขต 3 เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

.**เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นายพิชัย อิ่มด้วง ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางรัตนา ทรงทอง ผู้อำนวยโรงเรียนวัดเขากลาย ครูและบุคากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมต้อนรับนายเสกสรรค กอเส็ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงเรียนวัดเขากลาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

..** นางรัตนา ทรงทอง ผอ.รร.วัดเขากลาย กล่าวว่า โรงเรียนวัดเขากลายดำเนินงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ทีมทำ โดยการประชุมวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET และ NT ร่วมกำหนดวิธีการและรูปแบบ นำรูปแบบไปปฏิบัติจริงและใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล นิเทศติดตาม เยี่ยมห้องเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาและสรุปผล ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้โรงเรียนวัดเขากลายมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ สูงกว่าระดับชาติทุกรายวิชา