พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยกรมบัญชีกลางกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 12.00 – 15.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัล ผ่านสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD และ Facebook Live ของกรมบัญชีกลาง รายละเอียดดังแนบ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422/ว401 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 และ บันทึก ที่ ศธ 04001/6675 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563