ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาครูวิทยากรค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เครือข่ายเชิงพื้นที่การพัฒนา (Rakpongprai network : RN) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ยโสธร อุบลราชธานี)

เวลา 10.00 น. วันที่ 3 กันยายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาครูวิทยากรค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เครือข่ายเชิงพื้นที่การพัฒนา (Rakpongprai network : RN) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ยโสธร อุบลราชธานี) ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)