สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างครู…ไปสร้างคน” โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างครู…ไปสร้างคน” โดยมีนางจินตนา กฐินทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน คือ ๑) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ๒) โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา ๓) โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ ๔) โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ๕) โรงเรียนสียัดพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ภายใต้การดูแล และสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากทำเนียบองคมนตรี เพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามปณิธานที่กล่าวว่า “ช่วยสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่โรงเรียนดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการอบรมขึ้น  ๑) เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธาน ในการสร้างคนดีแก่บ้านเมือง ๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ๓) เพื่อให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านคุณธรรม ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายใหญ่ เสริมเจริญกิจ อาสาสมัครส่วนกลางโครงการกองทุนการศึกษา นายวิชาญ จันทร์สกา อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา นายบุญยิ่ง อยู่สุข อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิด ทีมวิทยากรประกอบด้วย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์วันทนา ธาราวร อาจารย์แจ่ม ธาราวร และคณะ นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

 

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์