สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดทำวีดีทัศน์เตรียมความพร้อมรับการประเมินผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 3 กันยายน 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอขอบคุณนายสมชาย ขอสินกลาง ผอ.โรงเรียน ชุมชนบัวบานสามัคคี นายสันติ สิงหาพรม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม และชุมชนบัวบานสามัคคี ได้แก่ นายนัฐพล  หงษ์มาลา,นายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัย และนายต่อพงศ์ มีสิงห์ ในการดำเนินงานจัดทำวีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนำเสนอผลงาน ของสพป.ชัยภูมิ เขต 3