การพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ  วันที่ห้า

วันที่ 5  กันยายน   2563  เวลา 09.00-12.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผอ.สพม.เขต 30   เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชา  3.10 “พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ”  ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563   หน่วยพัฒนาฯ  จังหวัดชัยภูมิ  2563  และ เวลา 13.00-16.00 น.  นายมนัส  เจียมภูเขียว   ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชา  3.2 “การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์”   ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1