การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6-20 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1  เป็นประธานเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6-20 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยมีนายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการพัฒนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมเอสตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม